Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Varför är det så omöjligt att driva en vettig bostadspolitik?

April 30th, 2015 · 2 Comments

Bostadspolitiken är om möjligt Sveriges sämst skötta politikområde – om än i hård konkurrens med några andra. Bostadsbristen tilltar, jobben drabbas, segregationen ökar. Rader av utredningar visar att problemen måste tacklas med två parallella typer av åtgärder.

1) Byggandet måste ökas, genom att minska regelkrångel, inskränka kommunernas planmonopol, snabba upp markanvisningen mm. 2) Det existerande bostadsbeståndet måste utnyttjas mer effektivt, både för ägda och hyrda bostäder. Det betyder att öka rörligheten genom att bl.a sänka reavinstskatter och reformera hyresregleringen.

Jag vill påstå att alla ansvariga politiker vet detta. Ändå händer ingenting. Den förra regeringen satt i åtta år och förvärrade situationen genom en kraftig höjning av reavinstskatten. Den nuvarande regeringen tycks vilja öka subventionerna till byggandet men inte peta på reglering eller skatter. Vaffor gör di på detta viset? Svaret är att det nuvarande dysfunktionella systemet har starka försvarare, som skyddar sina särintressen. Vilka de är skriver jag om i denna krönika i Fokus.

→ 2 CommentsTags: Bostadsbrist · Hyresreglering

Framtidsgrupp om jobben

March 2nd, 2015 · No Comments

Regeringen har tillsatt tre olika “framtidsgrupper” – om Sverige i världen, grön omställning och framtidens jobb. Tillsammans med Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, ska jag leda den om framtidens arbete. Ingen lätt uppgift: Hur tackla robotisering, globalisering, integration mm – och samtidigt hålla ihop landet, undvika stora klyftor och segregation? Och hur ska arbetsmarknaden kunna bidra till den gröna omställninegn? Om detta intervjuas Annelie och jag på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/19041/a/254726

→ No CommentsTags: Uncategorized

Farligt politikspel

December 21st, 2014 · 1 Comment

Än så länge klarar sig svensk ekonomi hyggligt. Räntorna är låga, statsbudgeten  hanterbar, utrikeshandeln visar överskott. Vi är inte så kortsiktigt sårbara som flera andra länder. Men de långsiktiga utmaningarna växer. Produktivitetstillväxten är svag och arbetsmarknaden visar en hög, permanent arbetslöshet. Särskilt problematisk är situationen för många yngre invandrade män som riskerar att bli “tredubbelt ratade” – i skolan, på arbetsmarknaden och socialt. Riskerna ökar om antalet asylsökande ökar som i Migrationsverkets senaste prognos samtidigt som integrationen fungerar lika dåligt som i dag (mediantiden för en flyktig att komma in på arbetsmarknaden är åtta år!).
Politikerna talar mest blomsterspråk om “kunskapssamhället” och struntar i de handfasta åtgärder som krävs för att skapa en arbetsmarknad som går på två ben – med ökat bostadsbyggande, lokala tjänster, lägre trösklar och en utbildning som är anpassad också till lågproduktiva jobb med låg ingångsersättning. Och nu skjuts allt seriöst politiskt reformarbete upp, på grund av extra val som riskerar att ytterligare cementera blockpolitiken. Det spelet är farligt – inte bara för dem som sitter fast i permanent utanförskap, utan också för att fortsatt politisk kaos kan skada Sverige på de internationella marknaderna.

Om detta har jag skrivit en krönika i Fokus, december 2014. Den kan läsas här.

→ 1 CommentTags: Arbetsmarknad · Bostadsbrist · Integrationspolitik · Klas Eklund

Sustainable investments

December 9th, 2014 · 1 Comment

On December 3d, Mistra, the Swedish foundation for strategic environmental research, arranged a half-day seminar on sustainable investments, concentrating on the development of the financial sector. Main speaker was David Blood, previously with Goldman Sachs, now at Generation, the sustainable investment fund set up by Al Gore.
My own contribution starts at 1.18.40 and ends at 1.35.00, after which there is a panel debate.

 

→ 1 CommentTags: David Blood · Klas Eklund · Klimat · Miljö · Sustainable investments · Uncategorized

Bokriskommitténs slutseminarium

December 8th, 2014 · 1 Comment

I december 2014 avslutade Bokriskommittén sitt arbete med ett seminarium och genomgång av inkomna remisser. I detta Youtubeklipp – bara en och en halv timme… – ger jag en sammanfattning av kommitténs betänkande, kommitténs sekreterare sammanfattar de inkomna remissvaren, varefter vidtar en spirituell debatt.

Min huvudslutsats är, föga förvånande, att det finns ett rejält sug efter en helhetspolitik, som tacklar både bostadsbrist och låg rörlig på bostadsmarknaden. En sådan politik – som går på två ben – måste också innefatta en rejäl skattereform.

Nu ligger kommitténs betänkande och rekommendationer på politikernas bord.

 

→ 1 CommentTags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Hyresreglering · Klas Eklund · Uncategorized

15 year jubilee

September 30th, 2014 · 3 Comments

This week this web site celebrates its 15th birtday. It was launched the last week of September, 1999 (with a dotcom address),  designed by my son Sigge Eklund. It was, I believe, the first such “home page” of any Swedish economist, and was met with huge “old media” interest. The first month it had some 5 000 original visitors a week! Which was much in those days. Lots of water under the bridges since then. The design has changed, as well as the program used for updating and editing. A blog function has taken over the first page, twitter and facebook are dominating social media. But this web site/blog is still a good and simple way to post new articles, links, show your cv etc. So I will keep it alive.

→ 3 CommentsTags: Klas Eklund · Sigge Eklund · Uncategorized

Intervjuer om kriser

August 5th, 2014 · No Comments

Under sommaren har jag intervjuats i Plånbokens (SR P1) serie om kriser; 1930-talsdepressionen, 1990-talskrisen samt den senaste finanskrisen. Vad berodde de på? Vad gjorde den ekonomiska politiken för att mildra dem? Vad finns för likheter, skillnader och lärdomar?
Varje avsnitt är 10-15 minuter. Här är länkarna:

Den senaste finanskrisen, från 2008

1990-talskrisen

Depressionen på 1930-talet

→ No CommentsTags: Finanskris · Klas Eklund · Kriser · Sveriges radio

Refuserad kommentar till AB:s ledarsida: Vad är “Bopriskommissionen?”

June 17th, 2014 · 10 Comments

Den 14 juni publicerade Aftonbladet en ledare om bostadspolitiken, med utgångspunkt i den debatt som utlösts av Bokriskommitténs rapport (se tidigare bloggposter). AB:s ledare var dock märklig eftersom den tydligt visade att skribenten inte läst en rad i rapporten – hon visste inte ens vad kommittén heter.
Jag skrev därför nedanstående kommentar och skickade in dagen därpå. Den refuserades. Här publiceras den dock. Kommentera och länka gärna! Sprid den, så att även några av AB:s läsare får chansen att läsa vad den verkliga Bokriskommittén faktiskt sagt…

_______

Den 12 juni lade Bokriskommittén fram ett förslag till en reformagenda för bostadsmarknaden. Vår huvudtes var att politiken alltför länge bedrivits i separata stuprör, och att det därför krävs en helhetsstrategi för att råda bot på bostadsbristen, minska segregationen och skapa fler jobb. Vi föreslog uppsnabbning av den kommunala planprocessen, skattereform, sociala insatser och en gradvis reformering av hyresregleringen. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen gav i huvudledare de följande dagarna beröm just åt tanken på en sammanhållen helhetsstrategi.

Aftonbladet, däremot, behandlade bostadsfrågan på ett helt annat sätt. Man har överhuvudtaget inte nämnt Bokriskommitténs förslag. I huvudledaren den 14 juni kritiserar man i stället ett förslag från något som heter ”Bopriskommissionen”. Denna för mig okända organisation har tydligen kommit med ett förslag som enligt AB går ut på att ”fastighetsägare ska få sätta hur höga hyror de vill”.

Det vore förskräckligt om ett sådant förslag bleve verklighet eftersom det i praktiken skulle upphäva hyresgästernas besittningsrätt. Låt mig därför – om någon läsare kanske skulle ha blandat ihop verklighetens Bokriskommitté med den för mig okända Bopriskommissionen – understryka att Bokriskommittens förslag skyddar hyresgästens besittningsrätt.

Vårt förslag innebär att hyrorna i storstäderna gradvis anpassas, bl.a genom att läget tillåts slå igenom på hyrorna (något som de flesta hyresgäster enligt undersökningar själva vill). Besittningsrätten består, skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Ett extra bostadsbidrag till hushåll som kommer i kläm finansieras med en extra förmögenhetsskatt på fastighetsägare. Samtidigt ökas byggandet genom en uppsnabbad planprocess, för att undvika snabba hyresstegringar. Reavinstskatterna sänks för att öka rörligheten på marknaden för egna hem och bostadsrätter. En låg och enkel fastighetsskatt införs.

Denna helhetsstrategi skulle ge fler bostäder, ökad sysselsättning, kortade bostadsköer och starkare statsfinanser – utan ökad segregation. Helheten gör det möjligt att få till stånd en bred politisk kompromiss som kan hålla i flera år.

Det vore intressant om AB:s ledarsida kommenterade denna helhetsstrategi i stället för det oseriösa förslag om avskaffad hyresreglering som ”Bopriskommissionen” tydligen lagt fram.

Klas Eklund

Ordförande för Bokriskommittén

→ 10 CommentsTags: Aftonbladet · Bokriskommittén · Bostadsbrist · Klas Eklund

Bokriskommitténs rapport på Youtube

June 13th, 2014 · No Comments

Här en Youtube-länk till presentationen av och diskussionen om Boksriskommitténs rapport (12 juni 2014). Jag inleder med en halvtimmes presentation (inkl bilder). Därefter kommenterar bostadsminister Stefan Attefall och DI:s politiske redaktör PM Nilsson. Håll till godo!

→ No CommentsTags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Hyresreglering · Klas Eklund

En reformagenda för bostadsmarknaden

June 13th, 2014 · 2 Comments

Det gångna året har jag varit ordförande för den s.k Bokriskommittén, med uppgift att komma med förslag till hur bostadsmarknaden ska fås att fungera bättre. Den 12 juni presenterade vi vår slutrapport. Här – på Bokriskommitténs hemsida – kan man läsa en kort sammanfattning, dessutom ladda ner hela rapporten (92 sidor!) som pdf, och ta del av presentationen (både som power point och webcast).
Vår huvudpoäng är att bostadsmarknaden behöver en övergripande bred reform, som både ökar byggandet och snabbar upp rörligheten i det existerande bostadsbeståndet. Därför behövs en reform av hyresregleringen, en mindre byråkratisk planprocess och nya skatteregler (bl.a sänka reavinstskatter) – samtidigt.
Politiken har alltför mycket bedrivits i skilda stuprör, utan hänsyn till helheten. Nu krävs en helhetspolitik!

→ 2 CommentsTags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Hyresreglering · Klas Eklund

Fel att slopa premiepensionen!

May 13th, 2014 · 1 Comment

Under senare tid har bl.a pensionärsorganisationerna krävt att premiepensionssystemet slopas. Men det skulle innebära att framtidens pensioner blir lägre, samtidigt s0m en jättelik kapitalöverföring sker till de äldre från dagens yngre och förvärvsarbetande. Om detta har jag skrivit en krönika i webbtidningen Tryggare framtid, maj 2014

→ 1 CommentTags: Demografi · Klas Eklund · Pensioner · Premiepension

Kärnkraften blir allt dyrare

April 29th, 2014 · 3 Comments

Under början av april 2014 besökte jag Japan. Där har samtliga landets kärnkraftverk stängts, efter Fukushima-katastrofen. Samtidigt stiger kostnaderna dramatiskt för de verk som byggs i väst – delvis som en följd av att säkerhetskraven nu skärps för att undvika fler härdsmältor i framtiden. Ny kärnkraft tycks därför bli åtminstone tre-fyra gånger dyrare än “gammal”. Kärnkraften riskerar att prisa sig ur marknaden. Om detta har jag skrivit en krönika i Fokus.

→ 3 CommentsTags: Kärnkraft · Klas Eklund

Alltför snäv budgetdebatt

March 25th, 2014 · No Comments

De två största partiernas företrädare har under valåret 2014 gett sig in i en tävling om vem som har den största fiskala trovärdigheten. I debatten haglar siffror som påstås visa hur den egna budgeten är ansvarsfull medan motståndarens är ansvarslös. Men den svenska statsbudgeten är i hyggligt skick. Och den kamerala sifferexercisen blockerar, hävdar jag i denna krönika i Fokus, en mycket viktigare diskussion om hur staten borde använda sina fiskala muskler på sikt – vilka utmaningar, löften och hot finns? Vad ska man satsa på? Bör överskottsmålet göras om till ett saldomål? Det är det viktiga frågorna.

→ No CommentsTags: Anders Borg · Budgetpolitik · Ekonomi · Klas Eklund · Magdalena Andersson · Överskottsmål

Utrotningshotade ekonomer och andra arter

February 26th, 2014 · 1 Comment

En vanlig fråga är om inte maskiner, datorer och robotar tar jobben ifrån oss. Ekonomer brukar vifta sådana farhågor åt sidan. Men under senare tid har oron stigit. Tekniken tar språng och alltfler uppgifter kan mekaniseras och flyttas ut. Här en krönika i Fokus om hur arbetsmarknaden tycks behöva allt längre tid för att hantera utmaningarna och hur allt fler kommer i kläm.
Bland de utrotningshotade arterna finns även ekonomerna. Snart finns ny mjukvara som kan göra lika dåliga prognoser och skriva lika dåliga krönikor som jag – om det nu är någon tröst.

→ 1 CommentTags: Arbetsmarknad · Klas Eklund

Europas knaggliga ekonomiska väg

February 19th, 2014 · No Comments

Den 17 februari ordnad TCO en stor Europadag, inför EU-valet senare i vår. Här en inspelning från SvT. Göran Persson talar, med början några minuter in i sändningen, om Europas politiska utmaningar och gör ett passionerat inlägg för fortsatt politiskt samarbete och utvecklad federalism. Efter 46 minuter börjar mitt föredrag – mer krasst och inte lika optimistiskt – om de ekonomiska utmaningarna. Min slutsats är att euron (nog) håller ihop, men till priset av en lång, knagglig väg med svag tillväxt. En mer samordnad expansiv politik och framför allt rejäla reformer för att få den inre marknaden att fungera bättre vore önskvärda.

→ No CommentsTags: EU · euro · Göran Persson · Klas Eklund · valutaunion

En vision för en bättre bostadsmarknad

January 21st, 2014 · 4 Comments

Bokriskommittén, som jag leder (se posten den 15 oktober 2013), ska i vår lämna konkreta förslag till hur bostadsmarknaden ska reformeras. Men för att veta hur förslagen ska utformas måste vi först vara överens om vart vi ska. Eller, för att citera Hoola Bandoola Band, “Man måste veta vad man önskar sig för att få det man vill ha”.

Därför har kommittén presenterat en “Vision” för hur framtidens bostadsmarknad ska se ut. Den kan läsas här, på Bokriskommitténs hemsida. Den viktiga poängen är att vi vill försöka skapa en bostadsmarknad som dels undanröjer bostadsbristen, dels har betydligt större rörlighet än i dag. Det ska finnas bostäder för alla plånböcker, både hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Det ska vara möjligt att få till stånd “flyttkedjor” där man byter upp sig utan köer och krångel. Segregationen ska minskas.

I vår ska kommittén presentera konkreta förslag för hur Sverige ska röra sig dithän, Men redan nu står det klart att det krävs omfattande och sammanhängande reformer av byggreglering, kommunala planmonopol, hyressättning, finansiering och skatter. Helst borde politikerna ingå en långsiktig och bred uppgörelse som ligger fast under ett par mandatperioder.

→ 4 CommentsTags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Hyresreglering

Ställ resultatkrav i den offentliga verksamheten

November 19th, 2013 · 6 Comments

Under senare tid har kritiken varit omfattade mot styrsystemen i den offentliga sektorn. Det som kallas “New Public Management” och som bl.a innefattar kvalitetskontroll, resultatutvärdering och uppdelning utförare-beställare sägs leda till för mycket detaljstyrning, byråkrati och felaktig inriktning av verksamheten. I den förra posten debatterade jag frågan med Maciej Zaremba. Nu har (S)-ledaren Stefan Löfven framfört likartad kritik i DN.

Tillsammans med Steven Kelman, professor i just Public Policy på Harvard och med egna erfarenheter av att ha försökt reformera den amerikanska offentliga verksamheten, har jag som replik på Löfven skrivit en DN Debatt-artikel, som försvarar huvudtankarna i New Public Management. Vi menar att kvalitetskontrol och utvärdering behövs för att prioritera och effektivisera. Däremot finns goda skäl att reformera prissättningen i vården, som i dag domineras av kostnaden för diagnosen men där vårdgivaren borde få ersättning utifrån de resultat som uppnås.

Den legendariske socialministern Gustav Möller sade en gång “Endast det bästa är gott nog åt folket!”. Men om folket verkligen ska få det bästa måste vi kunna avgöra vad som är bra och vad som inte håller måttet. Vi måste kunna styra de gemensamma resurserna till det som fungerar och dra ned på det som inte fungerar.

→ 6 CommentsTags: Klas Eklund · Maciej Zaremba · New public management · Steven Kelman

Debatt om systemskiftet i vården

October 28th, 2013 · No Comments

I Almedalen i somras deltog jag i ett seminarium om sjukvården, organiserat av Södertörns Högskola, institutionen för nutidshistoria. Ämnet var hur och varför den svenska vårdens organisation har bytt karaktär, från anslagsstyrning fram till 1980-talet till konkurrens mellan olika utförare idag.
Maciej Zaremba följde upp sina DN-artiklar från i våras och kritiserade dagens internprissättning i vården. Jag var där i egenskap av “svarande” – såsom fd planeringschef i finansdepartementet, ordförande i ESO, sekreterare i arbetarrörelsens 90-talsgrupp mm ansågs jag av arrangören ha särskilda insikter om vad som legat bakom systemskiftet. Det blev en rolig och intensiv debatt, som nu lagts ut på nätet. Hela debatten (två timmar!) kan ses här. Maciej inleder, och mitt eget anförande börjar efter 26 minuter och håller på i 14 minuter. Min huvudpoäng är att det helt enkelt var nödvändigt att ändra gårdagens stela och förlegade system.
Därefter följer en debatt med forskare och personal. En intressant poäng är att systemskiftet ägde rum utan att någon central aktör egentligen fattade beslut. Det bröt sig fram. I huvudsak tycker jag det är bra att vi delar på beställare och utförare, och att utförarna får konkurrera om resurserna. Dock har Maciej Zaremba rätt i att själva prissystemet har en rad snedvridande effekter.

→ No CommentsTags: Klas Eklund · Maciej Zaremba · New public management · Sjukvård · Socialdemokratin

En bokriskommitté

October 15th, 2013 · 3 Comments

Det byggs för lite i Sverige. Bostadsbrist råder i många kommuner, främst i storstäderna. Ungdomar utan pengar eller kontakter har svårt att komma in på bostadsmarknaden, inte minst eftersom det saknas vita hyresrätter. Priserna på bostadsrätter drivs upp. Mot denna bakgrund har Handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, tillsammans med fastighetsägarna Sverige, tillsatt en “Bokriskommitté”, vars uppgift är att komma med konkreta förslag på lösningar. Jag är ordförande.
Här en krönika i Fokus, oktober 2013, om varför hyresregleringen är ett hinder för en väl fungerande bostadsmarknad. Men hur ska den kunna ändras eller avvecklas på ett ansvarsfullt sätt? Detta blir en av kommitténs grannlaga uppgifter. Eventuella läsare av denna blogg är välkomna med råd, kommentarer och rekommendationer.

→ 3 CommentsTags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Hyresreglering · Klas Eklund · Urbanisering

Penningpolitiken

October 2nd, 2013 · No Comments

Under det senaste året har penningpolitiken debatterats flitigt, i Sverige och så gott som hela världen. Finanskrisen har avslöjat brister i det dominerande paradigmet – inflationsmålsstyrning. De flesta är överens om att penningpolitiken måste ta mer hänsyn till finansiell stabiluitet. Men hur ska det ske konkret? Bör inflationsmålet bytas? Hur ska finansiell stabilitet definieras och operationaliseras? Hur ska arbetsuppgifterna fördelas mellan Riksbanken och Finansinspektionen?

Detta debatterade riksbankschefen Stefan Ingves och jag vid Nationalekonomiska föreningens årsmöte i juni 2013. Debatten har nu kommit i tryck i Ekonomisk Debatt. Mitt inlägg finns på sid 78-84. Jag försöker förklara varför vi inte bör byta inflationsmål, varför det är så svårt att operationalisera finnasiell stabilitet och varför jag menar att Riksbanken satt en för hög reporänta det senaste året.

→ No CommentsTags: Klas Eklund · Penningpolitik · Ränta · Riksbanken · Uncategorized